LAGEN OCH FÖRORDNINGEN...

…om skydd mot olyckor trädde i kraft den 1 januari 2004.
I lagen anges att kommunen i brandförebyggande syfte ansvarar för att sotning och brandskyddskontroll utförs.
Tidigare innebar begreppet sotning att både rengöring och enklare brandskyddskontroll gjordes samtidigt.
Sotningsverksamheten är numera uppdelad i två separata uppdrag – sotning och brandskyddskontroll.

Sotning…

…har förekommit i Sverige nästan lika länge som vi har använt
eldstäder för uppvärmning och matlagning.
En stor del av alla bränder i bostäder är relaterade
till eldstäder och skorstenar.
Vid sotning tas brandfarliga beläggningar bort för
att minska risken för brand.
Sotning är en viktig del i arbetet med att förebygga bränder i bostäder.

Vidare innebär sotningen att brännbara sotbeläggningar i
eldstäder och rökkanaler i sådan omfattning att
risken för skorstensbrand och skadeverkningarna vid en skorstensbrand minimeras.
Det innebär att alla ytor som rökgasarerna passerar ska sotas.

Kommunen beslutar egna föreskrifter om hur ofta sotning ska göras.
Kommunen beslutar även om taxan (priset) för sotningen.
För att få reda på vad som gäller för din anläggning ska du kontakta din kommun.

Imkanalen, köksfläktens anslutning till skorstenen och ventilationssystemet i bostadshus,
omfattas inte längre av kravet på sotning.
Trots detta behöver imkanalen rengöras med jämna mellanrum,
om inte annat för att imkanalen ska fungera som det är tänkt.
Ansvaret för rengöring av imkanalen ligger på fastighetsägaren. 

Brandskyddskontroll…

syftar till att upptäcka fel och brister hos anläggningen för att
undvika skador till följd av brand.
Kontrollen innebär en prövning av att den enskilda
anläggningens funktion och egenskaper från brandskyddssynpunkt i huvudsak överensstämmer med de krav som gällde när anläggningen togs i bruk.
Kontrollen ska i huvudsak utföras okulärt men vid misstanke om felaktigheter
som inte kan fastställas på det sättet kan kontrollen behöva utökas med
någon form av provning eller mätning.
Man kan säga att det är en återgång till äldre lagstiftning då kontrollen
(brandsynen) utfördes av skorstensfejarmästaren.

Sedan så finns det MSB, och vad är detta?
MSB är en expertmyndighet på bland annat brandskydd.
De arbetar för ökad brandsäkerhet i samhället.
Det gör de bland annat genom att bedriva forskning och utfärda regler
och normer, men också genom att stödja den enskilda människans
förmåga att förebygga och skydda sig mot bränder.