VI ERINRAR OM ATT

 • Skyldighet föreligger att tillse att tillträde lämnas för arbetet. Om ni ej kan passa angiven tid, lämna er nyckel till granne eller ordna annat lämpligt arrangemang och underrätta kontoret eller sotaren.
 • För extra inställelse – orsakad av att tillträde utan giltigt skäl ej lämnats vid aviserad tid för ordinarie sotningstur senast 2 dagar innan besöket – uttas särskild ersättning enligt sotningstaxan.
 • Uppstigningsanordningar till tak och skorsten
  (stegar, glidskydd etc) skall finnas
  och vara väl underhållna.
 • För sotsugning måste skyddsjordat eluttag finnas tillgängligt i pannrummet eller i dess omedelbara närhet.
 • Skyldighet föreligger hos fastighetsägaren att anmäla ändrat bränsleslag eller motsvarande åtgärd.
 • Eldstad som inte brandskyddskontrollerats inom föreskriven tid, får inte sättas i bruk innan den kontrollerats av brandskyddskontrollant.
 • Meddela sotningskontoret vid flyttning.
 • För betalningspåminnelser & krav ansvarar Profina AB och avgifter uttas enligt gällande författning.

Efter vårat besök….
Här kan ni se vilken skillnad det blir efter vi varit på plats och sotat hos er.
Vi på Sotarna Laholm använder oss av stavteknik när den vanliga borsten inte hjälper.

fullt av tjära

 

rent & säkert

 

restavfallet